516 472 184

Kritéria přijímání dětí do MŠ

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Lysice

 

pro školní rok 2018 - 2019

 

 

Kritérium

Body

Děti, které nejpozději k 31.8.2018 dosáhnou 5 let – tzn. poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy

10

Děti, které nejpozději k 31. 8. 2018 dosáhnou 4 let

4

Děti, které nejpozději 31. 8. 2018 dosáhnou 3 let

3

Děti, narozené 1. 9. 2015 a později, nejpozději však 31. 12. 2015

2

Děti přihlášené k celodennímu pobytu

5

Děti s trvalým pobytem v Lysicích       

10

 

Každému dítěti bude sečten počet bodů, které na základě údajů v přijímacím řízení získalo.

 

Děti budou seřazeny podle počtu dosažených bodů a přijímány postupně v pořadí od nejvyššího počtu bodů  k nejnižšímu.

 

V případě rovnosti bodů :

1. Budou zvýhodněny děti se speciálními vzdělávacími potřebami (doloženo doporučením poradenského pracoviště)

2. poté budou děti seřazeny dle data narození od nejstaršího po nejmladší a v tomto pořadí přijímány.

 

Do MŠ jsou přijímány děti narozené nejpozději 31. 12. 2015. Mladší děti nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

 

V Lysicích dne 13. 8. 2018

 

 

 

 

Mgr. Monika Sklářová