516 472 184

Hygienická pravidla MŠ Lysice od 1. 9. 2021

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA MŠ LYSICE,

VYCHÁZEJÍCÍ Z MANUÁLU MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

platná od 1. 9. 2021:

 

Povinnosti rodičů a dětí:

 1. Dodržovat zásady osobní hygieny – vždy použít dezinfekci při vstupu do MŠ

 2. Dodržovat omezení v MŠ, která vedou k sociální distanci

  dítě bude doprovázet do MŠ vždy jen 1 osoba

   

   

 3. Používat v budově MŠ respirátornebo nanoroušku

 4. Dodržovat přísný zákaz vstupu do budovy pro nemocné osoby (dospělé i děti)

 5. Poskytnout aktuální tel. čísla a e-maily škole

 6. Poskytnout dětem dostatečné množství papírových kapesníků

 

Povinnost MŠ:

 1. zajistit prostředky s virucidní aktivitou k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

 2. Dbát na dodržování zásad osobní hygieny všech osob, pohybujících se v MŠ

 3. Zajistit úklid prostor vícekrát denně, důraz klást na dezinfekci povrchů

 4. Zajistit praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60°C.

 5. Často a intenzivně větrat všechny prostory školy čerstvým vzduchem.

 6. Omezovat vstup do budovy pro nemocné osoby a pro osoby spříznaky infekčního onemocnění

 7. Informovat na webových stránkách a nástěnkách školy o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech pro zaměstnance školy a rodiče

 8. Aktualizovat kontakty na všechny rodiče a zaměstnance (tel.č. + e-maily)

 9. Bezkontaktním teploměrem měřit tělesnou teplotu v případě podezření na infekční onemocnění,včetně covid-19.

 10. disponovat přiměřeným počtem roušek pro děti či zaměstnance školy s podezřením na výskyt infekčního onemocnění,včetně covid-19

 11.  

  V případě konkrétních mimořádných situací spojených sonemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

 

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 

Školy mají povinnost zajistit oddělení dítěte které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

 

Škola postupuje takto:

 

 1. pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy ani do třídy,

 2. příznaky se vyskytnou, jsou patrné až v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy;

  Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Vsouladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

 

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění,včetně alergického onemocnění (rýma, kašel),je umožněn vstup do školy pouze vpřípadě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.